Home » Regnskap » A » Arbeidsgiver (arbeidstaker)

Arbeidsgiver (arbeidstaker)

Den som lar andre (arbeidstakere) arbeide for seg mot lønn.

Arbeidstaker defineres som den som utfører arbeid for andre mot lønn.

Nærmere forklart. En arbeidsgiver er en person eller virksomhet som sysselsetter arbeidstakere. I arbeidstvistloven av 27. januar 2012 § 1 er en arbeidsgiver enhver som har ansatt arbeidstaker(e) for å utføre arbeid i sin tjeneste. Tilsvarende definisjon fins i arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 § 1-8, men med et tillegg om at det som i loven er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

I praksis er arbeidsgiver oftest en juridisk person, for eksempel et aksjeselskap, et ansvarlig selskap, en kommune eller fylkeskommune eller staten. Men en arbeidsgiver kan også være en fysisk person.

En arbeidsgiver kan på selvstendig grunnlag inngå tariffavtale med en eller flere fagforeninger, eller bli bundet av slike avtaler gjennom tilslutning til en arbeidsgiverforening.

For statlig sektor fins det egne regler i statsansatteloven av 16. juni 2017 og tjenestetvistloven av 18. juli 1958.

Referanse: Store Norsk Leksikon