Home » Regnskap » A » Anvisning

Anvisning

Skriftlig oppfordring fra utsteder til en annen om å yte noe (f.eks. betale)) til fordel for en tredje, og for utsteders regning. Anvisning er ikke lovregulert som sjekk eller veksel. Utsteder kalles assignant, betaler assignat og mottaker assignatar.

Nærmere forklart. Anvisning, skriftlig oppfordring til en annen om å betale et beløp til en tredjemann. Brukes internt i bedrifter, organisasjoner, offentlig forvaltning og liknende, der anvisningsmyndigheten, retten til å anvise til utbetaling fra kasse, tilligger visse personer.

Anvisning (bankanvisning) var tidligere et meget anvendt inkassodokument innenfor forretningslivet, men anvisningsinkasso brukes nå sjelden. Utstederen av en anvisning (kreditor) kalles assignant, betaleren (debitor) assignat og mottakeren assignatar.

Referanse: Store Norsk Leksikon