Home » Regnskap » A » Anvendelse av finansielle midler

Anvendelse av finansielle midler

Økning av eiendel, reduksjon av gjeld eller reduksjon egenkapital i en strømningsanalyse.

Nærmere forklart. Det finnes mange måter å stille opp kontantstrømmen på når du skal analysere. Gunnar A Dahl presentere i Lederkilden en oppstillingsform som er tilrettelagt for analyse av både regnskap eller budsjett:

Det legges vekt på å synliggjøre bruttoverdier da det i en bedriftsøkonomisk kontantstrømanalyse er kritisk å se både hvor pengene kommer fra og hvor de benyttes. Det skilles mellom reinvesteringer (erstatningsinvesteringer) og nyinvesteringer (ekspansjonsinvesteringer). Det tas hensyn til ubenyttet kassekreditt som en del av likviditetsreserven. Det skilles mellom ekstern analyse og intern analyse. Den eksterne analysen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon mens du i en intern analyse baserer deg på all relevant tilgjengelig informasjon om selskapet. Hva må oppstillingen gi svar på? Hvor stort er kontantstrømbidraget fra den ordinære driften basert på normale betalingsbetingelser fra leverandører og det offentlige? Er kontantstrømmen fra den ordinære drift tilstrekkelig til å dekke avdrag på lån? Er det likvider tilbake i selskapet etter at avdrag er betalt til å betale utbytte/foreta privatuttak? Hvor store er planlagte reinvesteringer (erstatningsinvesteringer) og hvor stor del av finansieringsbehovet av disse dekkes ved salg av gamle anleggsmidler? Hvor store ekspansjonsinvesteringer planlegges? Hvor mye av samlede nettoinvesteringer planlegges finansiert med ny langsiktig gjeld? Hvor stor blir nødvendig restfinansiering av de samlede investeringene? Dekker den tilbakeholdte likviditet fra driften, etter at avdrag er betalt, den nødvendige restfinansieringen av investeringer? Vil selskapet få en positiv ordinær netto kontantstrøm? Hvor stor blir ekstraordinær kontantstrøm i form av endring i egenkapital, ekstraordinære poster og leverandør-finansiering utover normal kredittid? Hvor stor blir årets netto kontantstrøm (sum innbetalinger ÷ sum utbetalinger)? Hvor stor blir selskapets likviditetsreserve ved budsjettperiodens utløp? Les mer om oppstillingen her!

Referanse: Lederkilden