Home » Regnskap » A » Antatt inntekt

Antatt inntekt

Bruttoinntekten minus fradragsberettigede utgifter.

Nærmere forklart. Mange forstår inntekt som den lønnsinntekten man får fra arbeidsgiver. Det er imidlertid bare en form for inntekt. Inntektsbegrepet kan ha ulike betydninger avhengig av sammenhengen selv om det i utgangspunktet er presist definert. Det finnes også en rekke forskjellige inntektsbegrep.

Inntekten er verken jevnt fordelt i befolkningen eller jevnt fordelt på ulike produksjonsfaktorer.

Definisjon av inntekt Inntekt er definert som den øvre grense for hva en person eller en gruppe personer kan forbruke i løpet av en periode uten å minske formuen (eller stifte gjeld). Definisjonen leder til en rekke forskjellige inntektsbegrep avhengig av

hvilken periode som betraktes hvilken enhet inntekten gjelder for hva som regnes som forbruk hva formålet er Videre skjelnes det mellom nominell inntekt og realinntekt, hvor realinntekten er den nominelle inntekten i kroner korrigert for endringer i prisene. Om inntekten øker med 3 prosent, men prisnivået er blitt tilsvarende høyere har ikke realinntekten økt.

Disponibel inntekt beregnes ved at direkte skatter trekkes fra bruttoinntekten.

Referanse: Store Norsk Leksikon