Home » Regnskap » A » Anordningsprinsippet

Anordningsprinsippet

Anordningsprinsippet betyr at alle utgifter og inntekter skal føres når de er kjent. Det vil si at utgifter for kjøp av varer og tjenester med levering før 31.12 skal belastes årets regnskap, selv om de anvises i begynnelsen av påfølgend regnskapsår.

Nærmere forklart. §3-2a i Lov om årsregnskap (regnskapsloven) sier at: årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

§4-1 Grunnleggende regnskapsprinsipper

Årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med følgende grunnleggende regnskapsprinsipper:

Transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet (transaksjons-prinsippet). Inntekt skal resultatføres når den er opptjent (opptjeningsprinsippet). Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt (sammenstillingsprinsippet). Urealisert tap skal resultatføres (forsiktighetsprinsippet) Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode.