Home » Regnskap » A » Anleggsmider (anleggsaktiver)

Anleggsmider (anleggsaktiver)

Eiendeler som betegner varige driftsmidler dvs. eiendeler med antatt levetid over flere år, f.eks tomter, bygninger, maskiner, inventar, transportmidler, aksjer i datterbedrifter m.m.

Nærmere forklart. Eiendeler Anelggmidler Imaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omlsøpsmidler Varer Fordringer Investringer Kontanter og bankinnskudd

Eksempler på anleggsmidler er tomter, bygninger, maskiner og anlegg, inventar og maskiner som forventes å ha en levetid på mer enn ett år.

Presentasjonen i balansen starter med eiendeler som forventes å ha lengst levetid. Det er også en balanseverdi for hvor mye en eiendel skal koste før den kan defineres som et anelggsmiddel. Innkjøp under f.eks. kr. 15 000 anses som et driftsmiddel, da det ikke vil være mulig å omsette det til innkjøpspris ved en senere anledning (eks. en ny datamaskin til kr. 11.000).