Home » Regnskap » A » Anleggskontrakter

Anleggskontrakter

Kontrakt om tilvirkning av en eller flere eiendeler som salmet utgjør en helhet.

Nærmere forklart. Norsk RegnskapsStandard nr 2 – Anleggskontrakter omhandler regnskapsføring av kontrakt om tilvirkning av én enkelt eiendel eller flere eiendeler som sammen utgjør en helhet (anleggskontrakt). Anleggskontrakter er eksempelvis entrepriser i bygg og anlegg, skipsbygging og tilvirkning av store og komplekse produkter eller leveranser. Kontraktsfestet tjenesteyting knyttet til anleggsvirksomhet, eksempelvis byggeledelse, teknisk assistanse eller arkitektoppdrag, er også anleggskontrakter. Egenregiprosjekter følger prinsippene i standarden, men kun for den del som er solgt.

Løpende avregning innebærer at inntekter og kostnader ved kontrakten fordeles på de regnskapsperiodene kontrakten går over. Formålet med en slik regnskapsføring er at regnskapet skal reflektere aktiviteten og opptjeningen i selskapet på en bedre måte enn om resultatføringen i sin helhet blir foretatt ved overlevering. Prinsippet om løpende avregning er basert på at inntekt skal resultatføres når den er opptjent. Normalt skjer resultatføring på tidspunktet for salgstransaksjonen, som er det tidspunkt risiko og kontroll går over på kjøper (normalt ved overlevering). I tilfeller med anleggskontrakter må inntekten periodiseres for at regnskapet på en bedre måte skal vise selskapets aktivitet og inntjening. I forhold til transaksjonstidspunktet vil en derfor ha en såkalt fremskutt resultatføring.

Referanse: KPMG