Home » Regnskap » A » Anleggskapital

Anleggskapital

Varige produksjonsmidler som kan konverteres til kontanter (selges) innen rimelig tid.

Nærmere forklart. Eiendeler Anelggmidler Imaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omlsøpsmidler Varer Fordringer Investringer Kontanter og bankinnskudd

Det forutsette at alle anleggsmidler er omsettelig i det åpne markedet i løpet av relativt kort tid (fra ett år til fem år).

Anleggskapital vil derfor være kapital som er bundet opp i anleggsmidler (i motsetning til ordinær driftskapital). Denne kapitalen kan også være heftet med pant i anleggsmidlet, som f.eks. når en kjøper en tomt ved hjelp av lån fra banken.

For at en eiendel skal kunne definers som anleggskapital, må eiendelen være heleid av selskapet. Dersom selskapet inngår en leasing avtale, er der egentlig leasing selskapet som eier eiendelen.