Home » Regnskap » A » Anleggsformue

Anleggsformue

Verdien av varige driftsmidler, langsiktig formue.

Et viktig prinsipp i vurdering av anleggsformue, er om en skal benytte seg av listepris (dagens markedspris) eller bokført verdi. I all enkelthet er det mer hensiktsmessig å benytte bokført verdi, da det vil herske usikkerhet om reell markedsverdi all den tid det varige driftsmidlet ikke er lagt ut for salg i markedet.

Nærmere forklart. Eiendeler Anelggmidler Imaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omlsøpsmidler Varer Fordringer Investringer Kontanter og bankinnskudd

Oppstillingsplan for balansen gir et minimumskrav for hvordan regnskapet skal presenteres. Det kan foretas en ytterligere oppdeling og spesifikasjon av postene dersom informasjonen kan være nyttig for brukerne av årsregnskapet.

Men det aller viktigste prinsippet er at balansen skal alltid forsøke å gi et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld. Derfor er det historiske kost prinsippet (hva man faktisk kan dokumentere å ha betalt for eiendelen) det mest korrekte.