Home » Regnskap » A » Andelspris

Andelspris

Andelspris er kontantvederlaget for en andel av selskapet (gjerne uttrykt som 1%).

Nærmere forklart. Som eksempel kan vi bruke andelsprisen for å kjøpe seg inn i Nortura.

Andelsinnskuddet på kr 12 000,- er som navnet sier et innskudd som medlemmet innbetaler og som står i Nortura så lenge medlemskapet varer. Andelsinnskuddet må være fullt innbetalt senest innen utgangen av året etter at innmelding er godkjent.

Andelsinnskuddet tilbakebetales innen 1. juni året etter utmeldingsåret. (Begrunnelsen for dette er at årsmøtet skal ha godkjent regnskapet (egenkapitalen må være intakt) før andelen kan tilbakebetales.

Det obligatoriske andelsinnskuddet gir rett til eventuell renteavkastning når andelsinnskuddet er fullt innbetalt. Øvre grense for avkastning er fastsatt i samvirkeloven. Den kan settes opp til 3 prosentpoeng over den til enhver tid gjeldende rente på statsobligasjoner med 5 års løpetid. Avkastningen fastsettes av årsmøtet fra år til år og utbetales årlig.

Utbetalt rente på obligatorisk andelskapital skal beskattes som utbytte jf sktl. § 10-11. Rentene skal føres i selvangivelsen post 3.1.7.

For personlige andelshavere (enkeltmannsforetak) kan det beregnes skjermingsfradrag. Fradraget beregnes av obligatorisk andelskapital og frivillig andelskapital. Skjermingsrenten er satt til 1,5 % for 2011. Hvis man krever skjerming skal ligningsskjema RF-1059 fylles ut og leveres inn som vedlegg til selvangivelsen.

Øvrige selskapsformer som bl.a AS og DA vil bli beskattet etter fritaksmetoden.

Obligatorisk andelskapital skal ikke føres opp som formue hos den enkelte andelshaver. Andelsinnskuddet formuebeskattes ikke hos medlemmet.

Referanse: Notrua Medlem