Home » Regnskap » A » Analogimetode

Analogimetode

Metode som anvendes i prognosearbeidet, når man ikke har erfaringer å bygge på med samme produkt og/eller samme marked. Man benytter da erfaringer fra lignende produkter og/ eller lignenede markeder.

Nærmere forklart. Denne metoden bygger på å trekke sammenligninger, enten for samme produkt på et annet marked eller for et annet produkt i samme marked. Forutsetningen for bruk av metoden er at alle forhold av betydning er sammenlignbare og utvikler seg i samme retning over prognoseperiodens lengde. Et særdeles godt eksempel på vellykket bruk av analogimetoden er den prognosen som ble utarbeidet for personbilparkens utvikling i Sverige etter krigen. Sammenligningsgrunnlaget var USA 34 år tidligere. Man fant en rekke forhold som var sammenlignbare: veiutbygging, relative prisforhold (biler i forhold til andre produkter), realinntektsutvikling og bilpriser i forhold til inntektsnivå mv. På denne måten laget man en prognose over ni år for utviklingen i antall personbiler på svenske veier, som ikke på noe tidspunkt avvek mer enn 3 % fra det som ble det endelige resultatet!

Referanse: hsmbloggen