Home » Regnskap » A » Alternativkostnad

Alternativkostnad

Kostnader (eller tap av inntekter) forbundet med å droppe et alternativ (vanligvis det nestbeste).

Nærmere forklart. Alternativkostnaden er verdien av det beste alternativet som ble valgt bort når man har foretatt et valg mellom gjensidig utelukkende alternativer. Begrepet er sentralt i samfunnsøkonomi, hvor man oftest tar utgangspunkt i at det er knapphet på ressurser. Bruker man en ressurs til å produsere et gode, går man samtidig glipp av andre goder man alternativt kunne brukt ressursen til å produsere. Alternativkostnaden er da lik verdien av det godet som har høyest verdi av dem som ikke ble produsert. Verdien av godet vil her si betalingsvilligheten. Ettersom alternativkostnaden er knyttet til et handlingsalternativ som ikke ble valgt, er det ikke snakk om en vanlig betalbar kostnad, men en kalkulatorisk kostnad.

Referanse: Wikipedia