Home » Regnskap » A » omsetningsoppgave

omsetningsoppgave

Alminnelig

Alminnelig omsetningsoppgave er en Mva-oppgave (merverdiavgiftsoppgave) som sendes til Skatteetaten seks ganger i året (hver andre måned)

Alle beløp i omsetningsoppgaven skal oppgis i hele kroner.

Post 1 Her føres summen av all omsetning og uttak av varer og tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven og all omsetning og uttak av varer og tjenester som er omfattet av merverdiavgiftens område, det vil si post 2.

Beløpet innhentes til bruk i offentlig statistikk. Finansielle inntekter, eventuelle offentlige tilskudd og merverdiavgift skal ikke tas med. Beløpet i post 1 skal ikke med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift.

Post 2 Her føres summen av all omsetning av varer og tjenester i terminen som det skal beregnes merverdiavgift av;

all omsetning av varer og tjenester innenfor merverdiavgiftsloven, men hvor omsetningen er fritatt for avgiftsplikt (såkalt nullsats); alle uttak av avgiftspliktige varer til privat bruk eller til den delen av virksomheten som faller utenfor merverdiavgiftsloven og alle uttak av avgiftpliktige tjenester til privat bruk. Ta også med eventuelle uttak av varer og tjenester som ville vært fritatt ved omsetning, det vil si uttak som ikke skal avgiftsberegnes; verdien av varer og tjenester som i terminen er levert i bytte for andre varer eller tjenester. Avgiften skal i disse tilfeller beregnes av den alminnelige omsetningsverdi for tilsvarende varer eller tjenester. Post 3 Her føres omsetning og uttak av varer og tjenester som er innenfor merverdiavgiftsloven, men som er fritatt for merverdiavgift, såkalt nullsats. Her føres også selgers omsetning av klimakvoter til næringsdrivende og offentlig virksomhet med omvendt avgiftsplikt.

Post 4 I grunnlagsfeltet føres grunnlaget for utgående merverdiavgift med alminnelig sats 25 prosent. I avgiftsfeltet føres beregnet utgående merverdiavgift, 25 prosent av grunnlaget.

Post 5 I grunnlagsfeltet føres utgående merverdiavgift med redusert sats 14 prosent, et vil si omsetning av næringsmidler (mat- og drikkevarer). I avgiftsfeltet føres beregnet uitgående merverdiavgift, 14 prosent av grunnlaget.

Post 6 I grunnlagsfeltet føres grunnlaget for utgående merverdiavgift redusert sats 8 prosent, det vil si omsetning og formidling av persontransporttjenester og inngangsbilletter til museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og større idrettsarrangementer. Redusert sats brukes også ved omsetning av tjenester som gjelder transport av kjøretøy på ferge eller annet innenlandsk veisamband samt tjenester i form av rett til å overvære kinoforestillinger. NRK bruker feltet til lisensavgiften. Også utleie og formidling av rom i hotellvirksomhet og lignenden virksomhet, fast eiendom til camping og hytter, ferieleiligheter mv. har redusert sats og skal føres i post 6. I avgiftsfeltet føres beregnet utgående merverdiavgift, 8 prosent av grunnlaget.

Post 7 Her føres summen av avgiftspliktige tjenester kjøpt fra utlandet og innenlandsk kjøp av klimakvoter til næringsdrivende og offentlig virksomhet. Merverdiavgift beregnes med 25 prosent.

Post 8 Her føres fradragsberettiget inngående merverdiavgift, alimnnelig sats 25 prosent. Inngående merverdiavgift føres til fradrag i oppgaven for den terminen kjøpet registreres i regnskapet (selv om betaling ikke har funnet sted). Bare avgift til bruk i virksomhet innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag.

Post 9 Her føres fradragsberettget inngående merverdiavgift redusert sats 14 prosent, det vil si fradragsberettiget avgift på kjøp av næringmidler, eventuelt fisk anskaffet av eller gjennom fiskesalg (11.11 prosent). Inngående merverdiavgift føres til fradrag i oppgaven for den terminen kjøpet skal registreres i regnskapet (selv om betaling ikke har funnet sted). Bare inngående merverdiavgift til bruk innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Det er ikke fradragsrett ved innkjøp av kost mv. til innehaver, ledelse, ansatte mv.

Post 10 Her føres fradragsberettiget inngående merverdiavgift redusert sats 8 prosent, det vil si fradragsberettiget merverdiavgift på kjøp av persontransporttjenester, romutleie i hotellvirksomhet mv. Se oppregning under post 6. Inngående merverdiavgift føres til fradrag i oppgaven i den terminen kjøpet skal registreres i regnskapet (selv om betaling ikke har funnet sted). Bare inngående merverdiavgift til bruk innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Det gis ikke fradrag for utgifter til kjøring mellom hjem og arbeid. Når det gjelder utgifter til anskaffelse, bruk, drift mv. av perkjøretøyer gis i utgangspunktet ingen fradragsrett.

Post 11 Her føres summen av postene 4,5,6 og 7 minus post 8,9 og 10