Home » Regnskap » A » Alminnelig havari

Alminnelig havari

Alminnelig havari eller felleshavari (grosshavari), er skade som bevisst blir tilføyd skip eller last for å avverge en fare rettet mot begge.

Nordstjernen

Nærmere forklart. Felleshavari, grosshavari, forsettlig og ekstraordinær oppofrelse (eller utgift) som foretas (pådras) for å redde fra en felles fare de verdier som inngår i ett og samme foretagende til sjøs (skip, last og frakt). Eksempler: overbordkasting av last for å lette et skip som er gått på grunn og står utsatt, frivillig landsetting av skip for å unngå større skader, skadetilføyelse ved slokking av brann som truer skip og last, betaling av bergelønn. Felleshavarireglene er dessuten gitt anvendelse på en del utgifter som pådras til felles fordel (common benefit), men som ikke har vært nødvendige for den felles sikkerhet (common safety); det gjelder her diverse utgifter i forbindelse med nødhavnhjelp og fremsendelse av last.

De skader og annet tap som oppstår, og de utgifter som pådras, skal utlignes på de verdier som var i risiko ved felleshavariet, dvs. på skip, last og frakt (dersom frakten ikke er endelig forskuddsbetalt). Fordelingen skjer etter forholdet mellom verdiene ved reisens slutt, med tillegg av de beløp som godtgjøres i felleshavariet for tap av eller skade på vedkommende aktivum. De utlignede havaribidrag betales normalt av de assurandører som har forsikret de bidragspliktige verdier. Felleshavarioppgjøret kan kreves foretatt av en dispasjør, som da utferdiger en dispasje.

Referanse: Store Norsk Leksikon