Home » Regnskap » A » Aktivitetsbasert kalkulasjon

Aktivitetsbasert kalkulasjon

Kalkyle eller internregnskapsrapportering som tar sikte på å kartlegge sammenhengen mellom kostnader og varer eller tjenester (gjerne også inntekter og varer/tjenester), men der en i stedet for kostnadssteder og kostnadsarter er fokusert på aktiviteter, aktivitetskostnader og kostnadsdrivere.

Nærmere forklart. Aktivitetsbasert kostnadskalkulasjon (engelsk: Activity Based Costing, ABC) er i økonomi en metode for å henføre en bedrifts kostnader. Først henføres de til aktivitetene, og deretter videre til produktene basert på hvor mye produktene fungerer som en kostnadsdriver for de ulike aktivitetene. Metoden blir normalt brukt som et verktøy for å gi et bilde av kostnadene og lønnsomheten knyttet til produkt og kunder. ABC-metoden, som den blir kalt, har hovedsakelig blitt brukt til å underbygge strategiske beslutninger som f.eks. prissetting, outsourcing, og identifisering og mål av forbedrende tiltak.

Metoden innebærer tre trinn:

Identifisere aktivitetene, samt kostnader som er forbundet med dem Bestemme kostnadsdriver(e) og beregne en sats for hver kostnadsdriverenhet Kalkulere produktet Referanse: Wikipedia