Home » Regnskap » A » Aktivere

Aktivere

Tidligere brukt betegnelse for det å øke eiendelene i balansen.

Nærmere forklart. Aktivering er et regnskaps– og skattebegrep som viser til at anskaffede gjenstander føres som eiendeler (et aktivum) i balansen i stedet for å kostnadsføres.

Når anskaffelsen av en gjenstand ikke direkte kan føres som kostnad i anskaffelsesåret, heter det at det foreligger aktiveringsplikt for gjenstanden. Skillet mellom aktiveringsplikt og direkte fradragsrett går som oftest ved om det har foreligget et ombytte av formuesverdi eller om det foreligger en økonomisk oppofrelse. For eksempel vil innkjøp av et skip føre til aktiveringsplikt, da man har formuesverdi i skipet. Oppofrelsen vil da skje gradvis ettersom skipet forfaller eller blir utrangert.

Referanse: Wikipedia