Home » Regnskap » A » Aktiver

Aktiver

Eiendeler eller fomuesdeler på debetsiden i balansen. Aktiver viser hva kapitalen er brukt til/ investert i. En kan dele inn aktivene i;

Materielle (håndfaste verdier som kan omsettes med en gang) Immaterielle (patenter, rettigheter, varemerker, goodwill) , som ikke nødvendigvis er omsettelig. Nærmere forklart. Grunnlaget for enhver investering er penger. Dette er også grunnlaget for ethvert regnskap.

Aktiver vil derfor være en erstatning for rene penger, og kan når den er ført i balansen være grunnlag for ytterligere opplån i bank, så lenge verdien av aktivene er større enn verdien av bedriftens samlede låneforpliktelser.

Låneforpliktelser kan være lån fra eiere, bank eller leverandører.

Aktivene føres inn i balansen som historisk kostpris, altså hva en faktisk betalte den gangen en investerte i disse. Noen aktiva vil også kunne avskrives over tid (en teknisk beregning av deres forventede elde). I så måte vil balansen kunne "skjule" selskapets reelle verdier, da aktivene ikke lengre representerer de virkelige markedsverdiene (hva andre er villig til å betale for aktivene).