Home » Regnskap » A » Aktivakonto

Aktivakonto

Konto som står i debet i en balanse.

Nærmere forklart. Aktiva er venstre side av balansen og består av langsiktige eiendeler (eiendom, bygninger mv.), kortsitige eiendeler (eiendeler som kan omgjøres i penger innen ett år), varelager, kortsiktige fordringer og kontanter og bankinnskudd.

Aktivakonto er en av kontoene som angis på venstre (debet) siden av balansen. De fleste kontoen som angis som aktivakontoer finnes i kontoklasse 1.

Balansen - forenklet fremstilling