Home » Regnskap » A » Aktiva

Aktiva

Tidligere brukt betegnelse på eiendeler. Se aktiver.

Nærmere forklart. Aktiva (entallsform: aktivum; engelsk: asset) er et regnskapsmessig uttrykk for eiendeler eller rettigheter som har formuesverdi.

Eiendelene (aktiva) deles som hovedregel inn i anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidler deles videre inn i immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler, og anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk; andre eiendeler er omløpsmidler. Normal trekkes skillet mellom anleggsmidler og omløpsmidler med utgangspunkt i at omløpsmidler forventes å bli anvendt eller realisert i løpet av ett år. Elementer som inngår i virksomhetens varekretsløp, herunder varelager og kundefordringer, skal uansett klassifiseres som omløpsmidler uavhengig av når virksomheten faktisk anvender/realiserer disse eiendelene i produksjonsprosessen.

I balanserapporten representer aktivasiden debet (plussiden), hvor eiendelene kan stilles opp side om side med passiva, som representerer kreditsiten (minussiden).

I slik oppstilling ligger aktiva til venstre og passiva til høyre. Saldoen på ethvert nivå i regnskapet regnes ut ved å summere plussiden og trekke fra summen av minussiden.

Referanse: Wikipedia