Home » Regnskap » A » Aksjonær

Aksjonær

Eier av en eller flere aksjer i et aksjeselskap. Aksjonærene er eierne av et aksjeselskap.

Nærmere forklart. Eierskapet i et aksjeselskap fremkommer av aksjene. Aksjene gir aksjeeierne både rettigheter og plikter. Som aksjeeier har du for eksempel rett til å stemme på generalforsamlingen, og du har rett til å motta utbytte fra aksjeselskapet. På den annen side har du som aksjeeier plikt til å innbetale aksjekapitalen og å opptre forsvarlig i din rolle som aksjeeier.

Selskapet og aksjonærene i selskapet kan inngå avtaler med hverandre, men det foreligger da skjerpede krav til fremgangsmåten. Utgangspunktet er at enhver avtale som har en verdi som utgjør mer enn en tidel av aksjekapitalen, skal godkjennes av generalforsamlingen. Fra dette utgangspunktet er det listet opp en del unntak i aksjeloven. Reglene gjelder også for aksjeeiers nærstående, som for eksempel nær familie.

Aksjonæravtale inngås normalt mellom aksjeeierne i et selskap, og regulerer forholdet mellom dem. Aksjonærene er ikke pliktig til å inngå en slik avtale, men det kan være nyttig. Aksjonæravtalen forplikter de aksjeeierne som underskriver avtalen. Det finnes ikke noen krav til hvordan avtalen skal se ut eller hva den skal inneholde. Eksempler på forhold som kan reguleres i en aksjonæravtale er særlige regler knyttet til eierskapet, krav på utbytte, konkurranseklausul, habilitet og krav om arbeidsinnsats.

Referanse: Altinn