Home » Regnskap » A » Aksjers tegningskurs

Aksjers tegningskurs

Prisen for aksjer ved aksjetegning kan være under, lik eller over 100 % Under 100 % er ikke tillatt i Norge. Ved over 100 % skal beløp som ikke går med til dekning av stiftelsesutgifter, avsettes til reservefond.

Nærmere forklart. Den kursen som de nyutstedte aksjene selges til, kalles gjerne tegningskursen. Tegningskursen er den pris som faktisk skal betales pr aksje og reflekterer det markedet er villig til å betale (eventuelt det selger tilbyr). Tegningskursen kan være høyere enn den nominelle (pålydende) verdi av aksjen. Aksjen selges da med en overkurs, hvor overkursen er differansen mellom emisjonskursen og den pålydende verdien. De som skyter inn kapitalen kalles tegnere, og disse får tildelt et antall nye aksjer i forhold til størrelsen på det innskuddet de bidrar med. Ved utstedelse av de nye aksjene utvides aksjekapitalen i selskapet med aksjenes samlede nominelle beløp (pålydende). Dersom tegningskursen på aksjene ved tegning er større enn det nominelle beløpet (pålydende), vil det overskytende nettobeløpet (etter fradrag av omkostninger) gå inn som en økning av overkursfondet, jfr aksjelovens § 10-12.

Referanse: Lederkilden