Home » Regnskap » A » Aksjers substansverdi

Aksjers substansverdi

Aksjens nåverdi, under forutsetning av fortsatt drift i selskapet.

Nærmere forklart. Aksjeloven gir et morselskap som eier mer enn 90 % av datterselskapets aksjer, og som har tilsvarende stemmer i datterselskapets generalforsamling, en rett til å «beslutte at morselskapet skal innløse de øvrige aksjer i datterselskapet». Tilsvarende kan en minoritetsaksjonær i slike tilfeller kreve seg utløst. Vederlaget for aksjene skal i første omgang betales av morselskapet som et «tilbud» til minoriteten. Aksepteres ikke tilbudet skal løsningssummen fastsettes av skjønnsretten.

I tvangsinnløsningssakene er «Norway Seafoods-dommen» fra 2003, grunnpilaren for dagens rettsanvendelse og metodebruk: Høyesterett uttalte her at aksjenes virkelige verdi skal «beregnes med utgangspunkt i de underliggende verdier i selskapet basert på samtlige aksjer av samme klasse har samme verdi. Hvilken verdsettelsesmetode –substansverdi, avkastningsverdi, børskurs osv. – som i den enkelte saker er best egnet til å fastslå denne verdien må, som skjønnspraksis viser avgjøres konkret.»

Borgarting lagmannsrett hadde på forhånd uttalt i sine domspremisser at kontantstrømmetoden (DCF) var «hovedmetoden», men valgte likevel ikke å anvende denne. Høyesterett pekte på at det var en svakhet at lagmannsretten ikke gikk nærmere inn på anvendelsen av kontantstrømmetoden når denne ble ansett for å være den prinsipielt riktige. Høyesterett var samtidig godt kjent med metodens usikkerhetsmomenter, uten at dette endret rettens standpunkt.

Referanse: Føyen Torkildsen