Home » Regnskap » A » Akkord

Akkord

Minnelig ordning mellom debitor og kreditor(er) om bare å betale en del av debitors gjeld på grunn av dennes betalingsvanskeligheter, og for å unngå debitors konkurs. Akkord kan være offentlig (frivillig eller tvang) eller underhåndsakkord.

Nærmere forklart. En skyldner som er kommet i økonomiske vanskeligheter, kan gjennom en akkord oppnå visse lettelser av sin gjeldsbyrde, som gjør det mulig for ham å unngå konkurs eller annen tvangsavvikling av den virksomhet han driver. Akkorden kan gå ut på en betalingsutsettelse (et moratorium), en ettergivelse av en del av gjelden, og (vanligst) en kombinasjon av disse to former: skyldneren slipper f.eks. med å betale 50 % av gjelden (akkord-dividende), fordelt på fire terminer som forfaller med seks måneders mellomrom. En mer spesiell form er likvidasjons-akkorden: Fordringshaverne dekker seg så langt det er mulig ved å likvidere (realisere) skyldnerens bruttoformue (eller en avtalt del av denne, f.eks. forretningsformuen); for den del av gjelden som ikke blir betalt på denne måten, fritas skyldneren for ansvar.

Referanse: Store Norske Leksikon