Home » Regnskap » 7 » Kontogruppe 7

Kontogruppe 7

7000 – Kostnad transportmidler Denne kontogruppen skal i all hovedsak føre kontroll med kostnadene tilknyttet bedriftens bilpark. Ved siden av bensin, kan disse utgiftene utgjøre periodisk kjøretøykontroll, service på verksted, vask og vedlikehold mv. I all hovedsak vil alle utgifter som kan knyttes til bedriftens bruk av transportmidler føres i denne kontogruppen.

7100 – Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. Enhver bedrift vil i løpet av driftsåret oppleve reiseutgifter i forbindelse med møter eller transport av egne ansatte til forskjellige prosjekter i regi av bedriften. I mange bedrifter vil reiseutgifter utgjøre en stor andel av kostnadene ved å delta i forskjellige prosjekter, og det er derfor nødvendig å skille disse utgiftene fra de øvrige driftsutgiftene i en egen kontoklasse. Legg merke til at også her er det både fradragsberettiget og ikke fradragsberettiget reiseutgifter, samt at mange av disse utgiftene er hjemlet i statens reiseregulativ.

7200 – Provisjonskostnad Provisjonskostnad er en kostnad som betales til agenter fordi de har gjennomført et salg på vegne av bedriften. Flyselskaper betaler provisjon til reisebyråer for at de skal selge flybilletter. Banker betaler provisjon til selgere av lån, og bensinselskaper betaler provisjon til bensinstasjoner for salg av bensin. Alle kostnadene som kan defineres som provisjonskostnader, føres som en utgift i denne kontoklassen.

7300 – Salgs- reklame og representasjonskostnad Enhver bedrift må markedsføre seg selv for i det hele tatt å kunne selge sine produkter og tjenester. Alle kostnader som går med til å markedsføre bedriften, enten gjennom annonser i media, kontakt med potensielle kjøpere eller deltakelse på messer føres i denne kontogruppen. Noen av disse kostnadene er fradragsberettiget (skattefri) og andre er ikke.

7400 – Kontingent og gave Dersom bedriften er medlem av en eller flere organisasjoner (slik som Næringslivets Hovedorganisasjon) eller andre medlemsorganisasjoner, føres kontingent til disse organisasjonene i denne kontogruppen. Gaver kan være både fradragsberettiget (skattefri) eller ikke fradragsberettiget og kan gis til både frivillige organisasjoner og bedriftens egne ansatte.

7500 – Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad I denne kontogruppen fører en alle forsikringskostnader, samt andre garantier eller servicekostnader som bedriften måtte ha på sitt produksjonsutstyr, personell eller inventar.

7600 – Lisens- og patentkostnad Et bryggeri som tapper Coca Cola på lisens, vil måtte føre lisenskostnadene de betaler til Coca Cola i denne kontogruppen. Det samme gjelder en bedrift som produserer f.eks legemidler på patent fra et legemiddelfirma.

7700 – Annen kostnad Kostnader som oppstår i den daglige driften og som ikke dekkes av de øvrige kontogruppene i klasse 6 og 7 kan føres i denne kontogruppen. En slik kostnad kon for eksempel være ekstraordinære kostnader i forbindelse med utdanning av ansatte.

7800 – Tap o.l. Alle bedrifter må forvente tap i løpet av et normalt driftsår. Disse kan oppstå som resultat av at de rett og slett ikke får solgt produktene og må kaste dem på fyllingen, eller tap som resultat av tyveri eller at kunder ikke betaler regningen. Denne kontogruppen skal i løpet av året holde styr på hvor stort tapet er fra år til år. Og helst skal det være lik null, men i realiteten er det vanskelig å oppnå.

7900 – Periodiseringskonto For å forklare periodiseringskontoen kan en ta utgangspunkt i følgende eksempel. Forrige regnskapsår brukte bedriften 12.000,- kroner i telefonutgifter. De regner med å bruke det samme i år, og har lyst til å gjøre opp regningen først som sist. Derfor forskuddsbetaler de teleselskapet 12.000,- kroner allerede i januar. Men siden kostnadene skal fordeles over hele året, vil de hver måned frem til desember føre over kr. 1.000,- til den virkelige kontogruppen (i dette tilfellet 6900), slik at periodiseringskontoen blir tømt ved utgangen av året. Med andre ord, denne kontogruppen brukes til å jevne ut utgifter over hele regnskapsåret.