Home » Regnskap » 6 » Kontogruppe 6

Kontogruppe 6

6000 – Av- og nedskrivninger Alt utstyr som bedriften benytter seg av vil naturlig nok slites i løpet av det normale driftsåret. Derfor er det viktig å skrive ned verdien av slik utstyr gjennom året, for å hele tiden forsøke å gjengi den virkelige verdien. Avskrivning av varelager eller inventar foretas kun ved brann eller vannskade, hvor verdien av dette uansett blir satt til null. Bedriften kan også velge å avskrive en fordring som de ikke ser mulighet til å inndrive lengre.

6100 – Frakt og transportkostnad vedrørende salg En ting er sikkert. Alt som selges skal på ett eller annet tidspunkt fraktes. Enten det er fra produsent til utsalgssted, eller det er fra utsalgssted til kunde vil det resultere i en kostnad for frakt. For en bedrift som baserer alt sitt salg på postordre, er dette en av de største kostnadene, i det kontogruppen ikke bare skal føre kontroll med selve frakten men også kontroll med forpakninger som brukes til å frakte varene i.

6200 – Energi, brensel og vann vedrørende produksjon Alt forbruk av energi, brensel og vann som brukes i direkte tilknytning til produksjon føres i denne kontogruppen. Legg merke til at det ofte kan være vanskelig å skille hvilke utgifter som er direkte tilknyttet produksjon og den normale driften for mange mindre håndverksbedrifter, men her må det utøves skjønn. Hovedoppgaven til denne kontogruppen er således å gi en pekepinn på energikostnadene ved produsjon.

6300 – Kostnad lokaler I denne kontogruppen føres leiekostnader for lokaler. Samtidig kan det også være hensiktsmessig å føre kostnadene i forbindelse med rengjøring av leide lokaler på samme sted, for på den måten å få frem de virkelige leiekostnadene. Andre utgifter som naturlig hører inn under denne kontogruppen er offentlige avgifter slik som kommunale avgifter, vann, avløp, renovasjon mv.

6400 – Leie maskiner, inventar o.l. I større industribedrifter eller transportbedrifter vil det faktisk være for dyrt å eie eget utstyr. For en transportør som NorCargo som har flere hundre trailere, hver seg til en pris av flere millioner kroner, er leie den eneste utvei. For mindre bedrifter kan leasing av utstyr være aktuelt, slik at de får frigitt kapital til den daglige driften av selskapet. Dersom slike løsninger benyttes, føres alle utgifter i forbindelse med den direkte leien i denne kontogruppen.

6500 – Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres Denne kontogruppen inneholder utstyr som bedriften kjøper inn, men som ikke skal være en del av bedriftens eiendeler. Eksempel på slikt utstyr kan være verktøy, datautstyr, programvare, inventar osv. Fellesnevneren for slikt utstyr er at verdien må antas å bli halvert i løpet av det første året etter anskaffelse og dermed har de ikke den varige verdien som må ligge til grunn for å definere innkjøpet i kontogruppe 1200.

6600 – Reparasjon og vedlikehold Alt av bygninger, inventar og maskiner må vedlikeholdes gjennom året – ellers vil det fort bli dyrt for bedriften. For lettere å holde styr på hvor mye penger bedriften bruker på å vedlikeholde eget utstyr, føres disse utgiftene i egen kontogruppe. På den måten får ledelsen en direkte oversikt over hvor mye penger som til enhver tid brukes, og kan fra det bestemme når nytt utstyr skal kjøpes inn fremfor å reparerer det eksisterende.

6700 – Fremmed tjeneste En typisk fremmed tjeneste er når bedriften trenger å leie inn advokat for å representere seg. Da de aller fleste bedrifter ikke har egne advokater ansatt, vil det være naturlig å klassifisere denne kostnaden i egen kontogruppe. Andre former for fremmede tjenester kan være oversettelse av dokumentasjon eller direkte representasjon i andre land.

6800 – Kontorkostnad, trykksaker o.l. Denne kontogruppen brukes til å få frem de virkelige kostnadene for å drive kontoret, slik som utgifter til papir, skrivesaker, lyspærer, arkivmateriell mv. På lik linje med resten av kontoklassene i gruppe 6 og 7 vil også denne ofte bli tatt med når en skal regne anbud på oppdrag som bedriften ønsker å påta seg.

6900 – Telefon, porto o.l. En god leveregel er at alt som bruker telenettet på en eller annen måte, slik som telefon, telefaks, mobil, data og TV føres på i denne kontogruppen. Så lenge innkjøpt utstyr ikke overstiger grensen for ”mindre anskaffelser” på ca. 15000,- kroner (2006), kan alt av teleutstyr føres direkte i denne kontogruppen og avskrives i løpet av regnskapsåret.