Home » Regnskap » 5 » Kontogruppe 5

Kontogruppe 5

5000 – Lønn til ansatte Denne kontogruppen skal føre regnskap over normal lønn til bedriftens ansatte.

5090 – Feriepenger Motposteringskonto for feripenger som opparbedes i løpet av året.

5100 – Lønn til ansatte Denne kontogruppen brukes på samme måte som forrige, til å føre regnskap over normal lønns-utbetaling til bedriftens ansatte.

5200 – Fordel i arbeidsforhold Fordeler i arbeidsforhold kan være fri bil, fri telefon, fri kost og losji, betalt bolig, fri avis osv. Alle fordeler som en ansatt har i tillegg til normal lønn skal føre i denne kontogruppen, selv hvor liten fordelen er. Det må også avklares om fordelen er oppgavepliktig ovenfor staten.

5300 – Annen oppgavepliktig godtgjørelse I denne kontogruppen føres tantieme, som er en prosentvis andel av bedriftens overskudd. Denne utbetales vanligvis til høyere funksjonærer i bedriften som et tillegg til lønn. Andre kostnader som normalt hører til under denne kontogruppen er forsikringer på de ansatte, godtgjørelse til styre og bedriftsforsamling og andre oppgavepliktige godtgjørelser som naturlig ikke hører inn under de andre kontogruppene i denne klassen.

5400 – Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Det skal normalt beregnes arbeidsavgift av all arbeidskraft. Dette er en avgift som betales til staten og som skal sikre at staten kan delta i å opprettholde de økonomiske forpliktelsene til de ansatte dersom de blir syke. Samtidig er alle bedrifter pålagt å tegne obligatorisk tjenestepensjon, som skal sikre at de ansatte har en minimums pensjon når de en gang velger å pensjonere seg.

5500 – Annen kostnadsgodtgjørelse I denne kontogruppen kan en for eksempel føre trekkpliktig reisegodtgjørelse eller bidrag til betaling av husleie for ansatte der det er vanlig.

5600 – Arbeidsgodtgjørelse til eiere o.l. I de bedriftene hvor eierne ikke er direkte involvert i den daglige driften, skal denne kontogruppen brukes til å spesifisere lønn som utbetales til eierne for det arbeidet de gjør på vegne av bedriften. Denne godtgjørelsen er ikke den samme som utbetaling av avkastning til eierne.

5700 – Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft Et eksempel på tilskudd er lærlingetilskudd, som er et direkte lønnstilskudd til bedriften for å utdanne fagpersonell slik som elektrikere, tømrerer osv.

5800 – Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft Refusjon på arbeidskraft kan være sykepenger som bedriften har forskuttert til den ansatte, lønn som betales til personer på arbeidsmarkedstiltak eller rett og slett refusjon av arbeidsgiveravgift. Dersom en ansatt arbeider over en lengre periode i utlandet, kan det godt være at bedriften slipper å betale arbeidsgiveravgift for den perioden. Dermed kan bedriften i ettertid søke om fritak. Hvis slik refusjon gis, skal denne føres i denne kontogruppen.

5900 – Annen personalkostnad I denne kontogruppen kan en føre regnskap over hva som er brukt til velferdstiltak ovenfor bedriftens ansatte, utgifter til arbeidsklær eller andre goder som utbetales i tillegg til lønn. I bunn og grunn skal alle goder som en ansatt mottar fra arbeidsgiver opplyses om, og dermed vil denne kontogruppen være et viktig bidrag i å analysere hvor dyr arbeidskraften faktisk er.