Home » Regnskap » 2 » Kontogruppe 8

Kontogruppe 8

2000 – Egenkapital Den beste måten å beskrive egenkapitalen på er ved hjelp av en ligning:

Egenkapital = eiendeler – gjeld

Avhengig av hvilken organisasjonsform som velges ved etablering av bedriften, kan eierne velge å skyte inn kapital i bedriften, for på den måten å hjelpe den i oppstartsfasen. Den innskutte kapitalen blir da bedriftens egenkapital, og er således en billigere lånefinansiering enn vanlige banklån ettersom bedriften ikke trenger å betale renter eller avdrag slik som ved normale banklån. Når en skal måle en bedrifts soliditet eller langsiktige betalingsevne, måler en egen-kapitalen i forhold til total gjeld. Her bør egenkapitalen (EK) utgjøre minimum 20 % av total gjeld.

2100 – Avsetning for forpliktelser Dersom bedriften har et overskudd på slutten av driftsåret, vil det forventes at noe av dette overskuddet betales tilbake til aksjonærene i form av utbytte. Men ettersom det er generalforsamlingen som må ta det endelige vedtaket om utbetaling av utbytte, benyttes denne kontokodegruppen til å identifisere den fremtidige forpliktelsen. Samtidig kan kontokodegruppen også benyttes til å sette av midler for forpliktelser som ennå ikke er konkretisert, slik som skatt o.l.

2200 – Annen langsiktig gjeld På denne kontogruppen fører man normalt langsiktig gjeld som er sikret med pant i bygning eller maskiner/ inventar. Langsiktig gjeld i denne forbindelse er gjeld som ha en løpetid på mer enn ett år.

2300 – Kortsiktige konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kredittinstitusjoner Denne kontokodegruppen tar for seg all gjeld, slik som kassekreditt, langsiktige lån eller konvertible gjeldsveksler. Den mest brukte kontoen i denne gruppen er nok 2380 Kassekreditt, som er den mest vanlige driftskreditten i bruk i dag.

2400 – Leverandørgjeld Samlekonto for gjeld til leverandører. På lik linje med kortsiktige fordringer (konto 1500), skal leverandører angis med hver sin konto. Dermed omtales kontogruppen som leverandørreskontro.

2500 – Betalbar skatt Når årets resultat foreligger, skal det beregnes 27 % selskapsskatt av overskuddet. Denne summen føres så inn på denne kontoen i påvente av den endelige skatteavregningen fra fylkesskattekontoret.

2600 – Skattetrekk og andre trekk Hver gang det utbetales lønn, påligger det arbeidsgiver å trekke lønnsmottakerne forskuddsskatt i henhold til opplysninger gitt på skattekortet. Dersom arbeidstaker ikke kan fremlegge skattekort ved første lønnskjøring, plikter arbeidsgiver å trekke lønnstakeren 50 % forskuddskatt. Denne kontoen viser således all forskuddskatt, samt andre trekk som arbeidsgiveren har trukket sine ansatte.

2700 – Skyldig offentlige avgifter Dette er samlekontoen for alle offentlige avgifter som kommer fra omsetning av varer eller tjenester, slik som utgående merverdiavgift eller særavgifter (alkohol, bensinavgift m.v.)

2710 – Inngående merverdiavgift Når bedriften er (eller regner med bli) registrert i merverdiavgiftsmantallet, kan en trekke fra inngående merverdiavgift på innkjøp. Den inngående mva avgiften føres på konto 2710.

2720 – Utgående merverdiavgift Avregningskonto for merverdiavgift som skal betales til staten på avgiftpliktig salg ut av bedriften.

2740 – Oppgjørskonto mva Både konto 2710 og 2720 motposteres mot denne kontoen. Dersom differansen er i favør av konto 2720, skal avgift betales til staten. I motsatte tilfelle, hvor differansen er i favør av konto 2710, vil en motta penger fra staten.

2800 – Utbytte Når bedriften ved årets slutt går med overskudd, kan bedriftens styre velge å godtgjøre sine eiere ved å betale dem utbytte. Dette er således betaling eller avkastning på de pengene som eierne investerte i bedriften tidligere. Den summen som styret velger å sette av til utbytte vil således føres på denne kontoen inntil det tidspunkt de blir overført til de respektive aksjonærene.

2900 – Annen kortsiktig gjeld Gjeld som ikke er angitt i kontogruppe 2300, føres på denne kontoen. Det kan være gjeld som tilhører et spesielt prosjekt og som skal holdes utenfor det ordinære regnskapet, eller avsetninger i forbindelse med ekstraordinære utgifter (søksmål, tap mv.).