Home » Regnskap » 1 » Kontogruppe 1

Kontogruppe 1

1000 – Immaterielle eiendeler Kunnskap er en immateriell eiendel, så dersom bedriften planlegger å produsere programvare som f.eks. dataspill, vil de ansattes kunnskap om programmering kunne føres opp som en immateriell eiendel. Det samme vil en modell, musiker eller skuespiller også kunne gjøre, ettersom det er deres kunnskap om emnet som er verdien.

1100 – Tomter, bygninger, fast eiendom ol. Tomter, bygninger og fast eiendom kan enten omsettes for rene penger eller de kan stilles som sikkerhet for å låne penger i bank eller annen finansinstitusjon. Kontoen utgjør en viktig del av bedriftens balanse, og verdiene som føres her skrives normalt ned lineært – d.v.s med like stor prosentmessig verdi hvert år.

1200 – Transportmidler, inventar, maskiner ol. Dette er varige bruksmidler som har begrenset levetid. Normalt regner en fem år som regnskapsmessig levetid for det meste av produksjonsutstyret, slik som biler, inventar og maskiner – noe som innebærer at nyverdien av slikt utstyr bør skrives ned til null i løpet av fem år.

1300 – Finansielle anleggsmidler Finansielle anleggsmidler for bedriften kan være aksjer i andre selskaper, obligasjoner eller rett og slett lån til ansatte. Dette er således kortsiktige eiendeler som kan konverteres til rene penger innenfor relativt kort tid.

1400 – Varelager og forskudd til leverandører På denne kontoen føres den til enhver tid bokførte verdien av varelager og forskudd som er betalt til leverandører. Dette sier mye om hvor mange verdier som på kort tid kan konverteres til penger om det skulle være nødvendig.

1500 – Kortsiktige fordringer På denne kontoen føres alle mellomværende mellom bedriftens kunder og bedriften. Når bedriften selger varer eller tjenester på kreditt til kundene, debiteres denne kontoen for selve salgssummen inklusive merverdiavgift. Når så kunden betaler regningen, krediteres denne kontoen. I hovedboken er dette en samlekonto for kundereskontroen til bedriften, hvor hver enkelt kundereskontro angis med fem siffer for slik å skille disse fra hovedbokskontoen.

1600 – Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l. På denne kontoen føres eventuelle tilskudd til driften, slik som sykepenger, refusjon av merverdiavgift eller direkte driftstilskudd fra staten. Når en nyoppstartet bedrift får tilskudd fra kommunen eller Innovasjon Norge for å starte bedriften, vil denne kontoen bli debitert for tilskuddsbeløpet.

1700 – Forskuddsbetalte kostnader, påløpte inntekter o.l. På denne kontoen føres kostnader som ennå ikke er forfalt, men som forventes å forfalle innen kort tid. Eksempel på en slik kostnad er når bedriften betaler forsikringspremien for et helt år av gangen. Den ubrukte delen av premien (de månedene som ennå ikke er forfalt i inneværende regnskapsår) føres på denne kontoen, mens den brukte delen av premien (de månedene som har forfalt) føres på konto 7500. Etter hvert som en forbruker av forsikringen i løpet av året, kreditere en konto 1700 og debiterer konto 7500.

1800 – Kortsiktige finansinvesteringer Kortsiktige finansinvesteringer er f.eks. investeringer i aksjer eller obligasjoner, der bedriften ikke har tenkt å sitte på aksjene/ obligasjonene – men kun bruke denne investeringen til profittmaksimering. Mange ganger kan det nok være vanskelig å definere hva som er kort perspektiv, kontra langt perspektiv. Men en generell oppfatning innen aksjemarkedet er at et kort perspektiv er fra 1 – 5 år.

1900 – Kontanter, bankinnskudd o.l. Det er enkelte ting som er vanskelig å forstå, men som bør aksepteres ut fra følgende.

1910 Kontanter er rene penger, slik du kan ta og føle på, og telles opp i kontantkassen ved slutten av hver arbeidsdag.

1920 Bankinnskudd er rene penger som er satt inn på en bankkonto. De fleste bedrifter som driver med varehandel, har bestemt seg for et minimumsbeløp som til enhver tid skal finnes i kontantkassen. Alt overskytende settes normalt inn på en foliokonto i banken ved slutten av hver arbeidsdag.

1950 Trekkinnskudd er skattepenger som tilhører staten. Når en bedrift utbetaler lønn, plikter bedriften å trekke lønnstakerne personskatt, som skal betales til staten. Når bedriften overfører penger til konto for trekkinnskudd, betaler de denne skatten til staten.

2380 Kassekreditt er et lån som banken yter bedriften. Her betaler bedriften opptil 16% rente for de pengene bedriften velger å bruke av den innvilgede kreditten. Da de aller fleste nystartede bedrifter ikke har tilgengelig kapital på sin foliokonto, er de ofte nødt til å be banken om en driftskreditt i starten.