Home » Formelsamling » V » Verdijustert kapitalavkastning – forsikring

Verdijustert kapitalavkastning – forsikring

Nærmere forklart. Kursreserver oppstår ved at selskapets portefølje av aksjer og obligasjoner oppnår en urealisert kursgevinst, det vil si at porteføljens salgsverdi er høyere enn kostpris. Gjennom året kan kursreserven øke, bli redusert eller falle helt bort dersom verdipapirporteføljens verdi kommer under kostpris. Din andel av kursreserven blir beregnet ut fra total kursreserve for selskapet. Kursreserve tildeles med betinget virkning.