Home » Formelsamling » P » Pensjonspoeng

Pensjonspoeng

Ved beregningen av pensjonspoengene skal det ses bort fra inntekt over tolv ganger grunnbeløpet. Av inntekt mellom seks og tolv ganger grunnbeløpet skal bare en tredel tas med. Maksimalt poengtall blir da 7,00. I årene 1971 – 1991 ble pensjonsgivende inntekt begrenset til tolv ganger grunnbeløpet. Den delen av inntekten som oversteg åtte ganger grunnbeløpet ble bare medregnet med en tredjedel. Maksimalt poengtall blir da 8,33. Som pensjonsgivende inntekt ble det i årene 1967 – 1970 regnet med inntekt inntil åtte ganger grunnbeløpet. Maksimalt poengtall blir da 7,00. Poengtallet fastsettes med to desimaler.

Formelen for beregning av pensjonspoeng er

Pensjonspoeng

eller

Pensjonspoeng