Home » Finansleksikon » U » Utenlandske verdipapirfond

Utenlandske verdipapirfond

Etter verdipapirfondloven § 1-3 tredje ledd gjør bestemmelsene i første og annet ledd ingen innskrenkninger i adgangen for investeringsforetak med hovedsete i annen stat som er part i EØS-avtalen til å tilby verdipapirfonds-andeler i Norge, herunder adgangen til å etablere filial. Kongen (delegert til Finansdepartementet) kan i forskrift fastsette i hvilken utstrekning lovens bestemmelser skal gjelde overfor slike investeringsforetak, og fastsette nær-mere regler for deres virksomhet i Norge.

Det er ikke tilsvarende adgang til å tilby andeler i Norge i fond hjemmehørende i land utenfor EØS. Bestemmelsene i verdipapirfondloven § 1-3 fjerde til sjette ledd om adgang for utenlandske forvaltningsselskaper etablert utenfor EØS til å drive verdipapirfondsforvaltning i Norge gjennom filial, er omtalt under avsnitt 3.9.1 i proposisjonen. Det vises til avsnitt 6.1. i proposisjonen for omtale av gjeldende norsk rett, EØS-rettslige regler og UCITS-direktivets anvendelse på dette området.