Home » Finansleksikon » T » Tillitsmann i et obligasjonslån

Tillitsmann i et obligasjonslån

Fellesrepresentant for obligasjonseierne hvis hovedoppgave er å ivareta disses interesser og rettigheter overfor låntaker. Underliggende låneavtale angir mer spesifikt hvilke funksjoner og oppgaver som er tillagt tillitsmannen i hvert enkelt lån.

For utstederen utgjør tillitsmannen et kontaktpunkt som samlet representerer investorene i lånet. I Sverige benevnes gjerne tillitsmann som agent, og i Danmark bruker man benevnelsen repræsentant.

Tillitsmannsordningen for sertifikater er tilsvarende tillitsmannsordningen for obligasjoner, men vanligvis basert på noe enklere dokumentasjon.

Tillitsmann