Home » Finansleksikon » T » Tilleggsavsetninger

Tilleggsavsetninger

Etter forskrift 1997-09-15 nr. 1005 om premier og forsikringsfond i livsforsikring §4 har selskapet adgang til (skattefritt) å foreta tilleggsavsetninger til forsikringsfondet ut over det lovfastsatte minstekravet til avsetninger i forsikringsfondet. Reglene har betydning særlig ved ytelsesbasert foretakspensjon. Benyttes adgangen, vil overskudd til fordeling for året bli tilsvarende mindre (foran i avsnitt 8.1.2 og 8.2.2). Maksimal tilleggsavsetning for et livselskap vil normalt være 8 prosent av selskapets samlede premiereserve avsatt i forsikringsfondet. For den enkelte pensjonsordning gjelder ingen særlig grense.

Kredittilsynet har ved forskrift 2000-09-25 nr. 979 gitt utfyllende regler om tilleggsavsetninger i livsforsikring, hvor det blant annet fremgår at selskapet kan benytte tilleggsavsetninger knyttet til ytelsesbasert pensjonsordning for å oppfylle avkastningsdelen av årets avsetningskrav (§4-1). Reelt betyr det i tilfelle at tilleggsavsetningene reduseres og at premiereserven økes tilsvarende. Ellers må selskapet trekke på egenkapitalen for å dekke differanser mellom beregningsrenten og årets avkastningsnivå. Regnskapsmessig kommer dette til uttrykk ved at egenkapitalen på passivasiden i balansen blir tilsvarende redusert.

Tilleggsavsetningene ses på som en viktig del av selskapets “bufferkapital”. Når tilleggsavsetningene benyttes for å oppfylle det årlige avsetningskrav, kommer dette regnskapsmessig reelt til uttrykk ved at tilleggsavsetningen i forsikringsfondet reduseres, og premiereserven i fondet kan økes tilsvarende uten at egenkapitalen i selskapet reduseres. I så henseende tjener tilleggsavsetningene som et førstelinje forsvar mot avkastningssvikt som ellers reelt vil ramme egenkapitalen. Tilleggsavsetningene reduserer således selskapets kapitalforvaltnings- og egenkapitalrisiko. Tilleggsavsetningene går til fradrag i midler som eller ville være overskuddsmidler, og betegnes derfor ofte “betinget overskudd” tilordnet pensjonsordningen.