Home » Finansleksikon » S » Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse

De viktigste pensjonsytelsene som Statens Pensjonskasse gir, er

alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon (enke-, enkemanns- og barnepensjon). Disse ytelsene er ytelsesbaserte, det vil si at de er definert som en viss prosent av arbeidstakerens pensjonsgrunnlag.

Pensjonsgrunnlaget fastsettes normalt ut fra arbeidstakerens sluttlønn, og det er som hovedregel bare den faste arbeidsinntekten som teller med. Ved fastsettingen av pensjonsgrunnlaget teller all inntekt opp til tolv ganger grunnbeløpet i folketrygden fullt ut. Inntekt som overstiger tolv ganger grunnbeløpet, blir det ikke tatt hensyn til.