Home » Finansleksikon » S » Statens inntekter 2016

Statens inntekter 2016

I 2016 var statens samlede inntekter beregnet til 1 242 milliarder kroner og samlede utgifter til 1 246 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene. Holdes også petroleumsvirksomheten utenom, var inntektene 1009 milliarder kroner og utgiftene 1 217 milliarder kroner. Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 233 milliarder kroner i 2016. Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 29 milliarder kroner. Forskjellen mellom inntekter og utgifter gir en netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på 204 milliarder kroner, som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten har statsbudsjettet et underskudd på 208 milliarder kroner. Dette oljekorrigerte underskuddet[1] dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland. Kilde: Statsbudsjettet 2015