Home » Finansleksikon » S » Statens inntekter 2015

Statens inntekter 2015

I 2015 var statens samlede inntekter beregnet til 1 329 milliarder kroner og samlede utgifter til 1 199 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene. Holdes også petroleumsvirksomheten utenom, var inntektene 987 milliarder kroner og utgiftene 1 161 milliarder kroner. Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 342 milliarder kroner i 2015. Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 38 milliarder kroner. Forskjellen mellom inntekter og utgifter gir en netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på 304 milliarder kroner, som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten har statsbudsjettet et underskudd på 174 milliarder kroner. Dette oljekorrigerte underskuddet*) dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland. Kilde: Statsbudsjettet 2015