SMB-rabatten

Med EØS-tilpasning av kapitalkrav skal norske banker risikomåles etter EU-regelverket. Det betyr at SMB-rabatten endelig innføres og Basel I-gulvet fjernes.

Utgangspunktet for saken som nå har vært på høring og som skal behandles i Finansdepartementet, er innføringen av den såkalte SMB-rabatten og fjerning av Basel-1 gulvet. Dette er Norge forpliktet gjennom EØS-avtalen til å gjøre, og i andre EU-land har dette lenge vært en realitet. Finans Norge har lenge jobbet for å få dette på plass. SMB-rabatten EU ønsker å bidra til at små og mellomstore bedrifter skal få litt enklere tilgang til kapital for å sikre omstillingsevnen på hele kontinentet. Derfor innførte EU en rabatt som reduserer bankenes kapitalkrav for den delen av utlån som går til små og mellomstore bedrifter. Det at denne rabatten endelig blir tatt inn også i det norske regelverket, vil bety mye for små og mellomstore bedrifter i hele Norge. Disse bedriftene, mange av dem rundt omkring i distriks-Norge, har bankene som sin viktigste eller eneste finansieringskilde. Dette kan bidra til å understøtte omstillingen i norsk økonomi.

I tillegg pålegges norske myndigheter å fjerne det såkalte Basel 1-gulvet som har hindret de større bankene i Norge i å benytte hele risikoskalaen når de har klassifisert det enkelte lån. Ulike effekter, bøtes med flat skjerpelse Disse endringene slår ulikt ut for ulike banker, men summen av kapitalkrav reduseres totalt sett for bankene sett under ett. Departementet foreslår å løse dette ved en flat økning av systemrisikobufferen for alle banker. Samlet sett øker dette kapitalkravene sammenlignet med situasjonen før innføringen av SMB-rabatt og bortfall av Basel 1-gulvet. Som en konsekvens av dette er det ulike synspunkter blant bankene i Norge, og det leveres flere høringssvar knyttet til forslagene. Referanse: Finans Norge