Home » Finansleksikon » S » Skriftstykke

Skriftstykke

Språklig omfatter formuleringen ”skriftstykke” ethvert dokument som består av skrifttegn. En skriftlig betalingsoppfordring i papirform vil derfor etter ordlyden være et ”skriftstykke”. Bestemmelsen kom inn ved lov 25. juni 2004 nr. 53 Om lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet). I ot.prp. nr. 43 (2003-2004) om endringsloven er det i merknadene til bestemmelsen side 47 spalte 2 øverst uttrykkelig sagt at adgangen til direkte tvangsinndrivelse ikke skal være forbeholdt ”fakturagjeld” e.l. Det vil da ikke gi god mening å tolke uttrykket ”skriftstykke” innskrenkende slik at det bare omfatter fakturaer.

Proposisjonen bygger på dette punkt på NOU 1992: 35 Effektivisering av betalings­innfordring m.v. Der er vilkåret om at fordringshaveren skal ha sendt skyldneren et skriftstykke som viser kravets grunnlag og omfang, utdypet slik på side 22:

”Utvalget har imidlertid kommet til at det bør stilles krav om dokumentasjon for at kravet er fremstilt skriftlig overfor debitor i form av faktura e.l. Bakgrunnen er at kreditor, før rettsapparatet tas i bruk, bør ha forsøkt å få debitor til å betale kravet frivillig. Et slikt dokument som viser at skyldneren er krevet for gjelden vil dessuten sikre et klart beløpsmessig grunnlag for utleggsbegjæringen. Ordningen med forenklet inndrivelse foreslås følgelig begrenset til de tilfeller der kreditor i tilknytning til begjæringen om utlegg dokumenterer at debitor skriftlig er krevet for gjelden (kopi av faktura e.l.).”