Home » Finansleksikon » S » Skattelegging av aksjefond

Skattelegging av aksjefond

Aksjefond skattlegges forskjellig fra rentefond. For det første betaler ikke norske fond skatt på avkastning og utbytte fra sine investeringer innenfor EØS. De aller fleste fond reinvesterer utbytte betalt av selskaper i andre (eller nye aksjer i samme) selskaper. Hovedprinsippet er at du ikke trenger å skatte av aksjefond før du selger andelen. I tillegg er det slik at du alltid selger andelen du kjøpte først. Skattesatsen for gevinst er 25 %, i tillegg får du 25 % fradag ved tap. I tillegg til fordelen ved utsatt skatt, så får man skjermingsfradrag, tilsvarende den risikofrie renten. Skjermingsfradraget reduserer gevinsten, slik at effektiv skattesats blir lavere enn 25 %. Hvis avkastningen over tid er lik skjermingsfradraget blir skattegrunnlaget null og skattesatsen deretter. Merk, for å oppnå skjermingfradrag må du eie andelene forbi 31.12.

Sammenlagt vil skjermingsfradag og utsatt skattefordel gjøre det gunstig å eie aksjene og aksjefondene lenge. Årsaken er at du får avkastning på midler som er latent skatt, etter hvert som tiden går vil opparbeidet skattbar avkastning bli større og større, gitt positiv avkastning, men siden du fortsatt kan utsette skatten kan du få mer avkastning på midlene som skattefuten har krav på.

Merknad, selges aksjeandeler med tap går skjermingsfradrag bort. Du får 25 % fradrag for tapet, samtidig forsvinner opparbeidet skjermingsfradrag fra denne investeringen.

Investerer du i fond som deler ut utbytte, vil denne skattes med 25 %, men med fradrag for skjermingsfradrag.

Investerer fondet i aksjer utenfor EØS, kan fondet komme i skatteposisjon i dette landet for utbytte, gevinstbeskatning også videre, avhengig av reglene i det gjeldende marked.

Kilde: Morningstar