Home » Finansleksikon » S » Signaturrett

Signaturrett

Signatur

Signaturrett er rett til å representere selskapet utad og tegne på vegne av firma, jf aksjeloven §6-30, allmenn-aksjeloven §6-31 og selskapsloven § 2-21. Administrerende direktør/ daglig leder: Aksjeloven §6-2, 6-14, allmennaksjeloven §6-32 og selskapsloven § 2-18. Firmaattest Firmaattest gir opplysning om hvem som kan tegne på selskapets vegne. Signaturrett dokumenteres ved frem-leggelse av firmaattest i original eller bekreftet kopi. Firmaattesten bør være av nyere dato og ikke over ett år. Firmaattesten returneres rekvirenten sammen med det tinglyste dokument.

Er det ikke bestemt noe med hensyn til hvem som kan tegne på vegne av selskapet, er det aksjeselskapets samlede styre som kan gjøre dette, jf aksjeloven/ allmennaksjeloven § 6-30. I ansvarlige selskaper er hver av deltakerne legitimert, med mindre det foreligger avtale om annet eller et styre er valgt, jf selskapsloven § 2-21 første ledd. Attest fra Enhetsregisteret Enhetsregisteret oppdateres fra Foretaksregisteret. Attest med alle nødvendige opplysninger fra Foretaksregisteret godtas som dokumentasjon på lik linje med firmaattester. Prokura Prokura er begrenset fullmakt i selskap/ enkeltmanns-foretak, jf prokuraloven § 1. Prokuristens kompetanse omfatter transport, prioritets-vikelse, pantefrafall og sletting av pantobligasjon. Prokura kan ikke overføres til andre, jf prokuraloven § 4. Prokurist kan gi en annen fullmakt til å gjennomføre et nærmere spesifisert oppdrag.

Disposisjonsrett i andre sammenhenger:

Ideelt sameie Alle sameierne hvis det disponeres over hele eiendommen. Kommandittselskap Som regel komplementaren med mindre det er valgt styre, jf selskapsloven § 3-13. Stiftelser I utgangspunktet styret, jf stiftelsesloven § 5. Foreninger I utgangspunktet styret, ellers vil disposisjonsrett fremgå av vedtekter og lignende. Menighet i Den norske kirke Det samlede menighetsråd forplikter menigheten. Registrerte trossamfunn Retten til å disponere på vegne av trossamfunnet tilligger styret. Fylkesmannen utsteder attest med opplysning om hvem som er prest/forstander/styremedlemmer.