Home » Finansleksikon » S » Servitutt

Servitutt

Servitutt er en særlig begrenset rett over fremmed fast eiendom som er tillagt en annen fast eiendom (reell servitutt) eller en person (personlig servitutt). Denne rådighet kan enten bestå i adgang til en viss bruk, f.eks. veirett, beiterett (positiv servitutt), eller den kan gå ut på rett til å forby eieren av den tjenende eiendom visse typer av faktisk rådighet, f.eks. byggeforbud, villaklausul (negativ servitutt).

Alminnelige regler om servitutter finnes i lov av 29. november 1968 om særlege råderettar over framand eigedom. Loven har bl.a. bestemmelser om utøvelse av servituttrådigheten, om flytting, omregulering og avløsing av servitutter og om avhendelse.