Råvarepriskompensasjon

Råvarepriskompensasjon er en tilskuddsordning som har til hensikt å bidra til at den nasjonale næringsmiddelindustrien kan levere bearbeidede landbruksvarer basert på nasjonale landbruksråvarer. Kompensasjonen/tilskuddet skal bidra til å jevne ut forskjellene mellom nasjonal råvarepris og råvareprisen i verdensmarkedet, slik at nasjonale landbruksråvarer ikke blir utkonkurrert av billigere råvarer fra verdensmarkedet. I Norge forvaltes denne ordningen av Statens Landbruksforvaltning.

Referanse: Regjeringen