Home » Finansleksikon » R » Rådgivers informasjonsplikt

Rådgivers informasjonsplikt

Opplysningsplikten gjelder for alle typer lån.

Før det inngås avtale, skal følgende være opplyst skriftlig:

effektiv årlig rente nominell rente, samt gebyrer og andre lånekostnader som skal belastes låntakeren størrelsen, antall og forfallstid for innbetalinger i hele låneperioden, hvordan forholdet mellom avdrag, renter og andre kostnader ved hver innbetaling vil være samt det samlede beløp som skal betales. forbehold i avtalen om endringer av renter, gebyrer og andre kostnader. låntakers rett til ekstraordinær nedbetaling/innfrielse av lån, samt kostnader m.v. som kan påløpe om retten brukes. Skriftlig informasjon med opplysninger som nevnt i første eller annet ledd skal være tilgjengelig for enhver låntaker før låneavtale inngås. Låntaker kan også kreve å få tilsvarende opplysninger under låneforholdet.