Home » Finansleksikon » P » PRIPS (Packaged Retail Investments Products)

PRIPS (Packaged Retail Investments Products)

PRIPS er en forkortelse for Packaged Retail Investment Products. De tre europeiske tilsynsorganene for hhv bank (CEBS), forsikring (CEIOPS) og verdipapirforetak (CESR) har nedsatt et arbeidsutvalg (”task force”) som i fellesskap har utredet hvordan salget av slike produkter bør reguleres. Flertallet i arbeidsgruppen har definert en PRIP som et produkt der beløpet som skal betales til investor er eksponert for (a) fluktuasjoner i eiendelenes markedsverdi eller (b) avkastning på eiendelene, gjennom en kombinasjon eller pakking av disse eiendelene eller gjennom andre mekanismer enn direkte eierskap. Utredningen legger til grunn at en PRIP for det første innebærer et element av ”pakking”, har produktegenskaper som gjør at det kan tilfredsstille investors behov for kapitalakkumulering og at de eksponerer investor for investeringsrisiko. PRIPS-produktene er inndelt i følgende ”produktfamilier”:

• Verdipapirfond • Livsforsikringsprodukter med innebygde investeringer • Strukturerte bankinnskudd • Strukturerte finansielle instrumenter

Hovedtrekkene i forslaget

De fremtidige reguleringene er foreslått å skulle regulere både salgs- og rådgivningspraksisen og kravene til informasjon som forbrukerne har krav på å motta. Kravene til salgspraksis er basert på et grunnleggende prinsipp om at kundens beste interesse skal ivaretas. Videre omfatter forslagene om salgspraksis blant annet:

• retningslinjer for rådgivningen og informasjonsgrunnlaget for den • håndtering av interessekonflikter • godtgjørelser

Utredningen inneholder forslag til detaljerte regler for håndteringen av disse temaene. Det er stor grad av likhet mellom de kravene som her foreslås og de kravene som fremgår av MiFID-reglene. Det kan også nevnes at utredningen angir det forhold at distributøren har en direkte eller indirekte eierandel på 10% eller mer i produktleverandørselskapet som en typisk interessekonflikt. Utredningen skiller mellom rådgivningsbasert salg og ikke-rådgivningsbasert salg. Dersom rådgiver opplyser at anbefalingene er basert på en såkalt rettvisende analyse av markedet må rådgiveren ha tatt hensyn et tilstrekkelig stort antall alternative investeringsmuligheter som grunnlag for sin anbefaling. Et viktig forslag relatert til rådgivningsbasert salg er at kunden skal ha krav på å motta et skriftlig sammendrag som begrunner hvorfor anbefalingen er hensiktsmessig for kunden og de forhold som begrunner anbefalingen. Utredningen inneholder også detaljerte krav til den informasjonen som kunden skal ha krav på å motta i forkant av en eventuell investering. Disse informasjonskravene er til dels ulike for de ulike typene PRIPS.

Hvilke produkter kan komme til å falle inn under definisjonen av PRIPS?

Utredningen legger til grunn at følgende typer produkter som minimum faller innenfor definisjonen av PRIPS:

• Alle typer strukturerte produkter, inkludert strukturerte bankinnskudd • UCITS • Andre verdipapirfond enn UCITS • Unit linked-produkter • Indekserte livsforsikringsprodukter • Strukturerte verdipapirer (Asset Backed Securities – ABS, etc). • Warrants • Konvertible aksjer og konvertible obligasjoner

Også enkelte andre produkter er vurdert som mulige PRIPS, uten at utvalget trakk noen klare konklusjoner.

Hva er rådgivning under PRIPS?

Begrepet rådgivning står sentralt i utredningen i forhold til salgs- og rådgivningspraksis. Rådgivning er i forbindelse med PRIPS definert som en personlig anbefaling til en investor, enten på investors anmodning eller på distributørens initiativ, om en spesifikk investering som er presentert som passende for vedkommende person eller som er basert på hensynet til vedkommende person.

Kilde: KPMG Nyhetsbrev 10/2010