Home » Finansleksikon » P » PEP

PEP

PEP som er forkortelsen for politisk eksponert person.

Med hensyn til hvitvasking relatert til PEP personer, kan følgende definisjon fra Finansdepartementet benyttes.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om å fastsette uttrykkelige bestemmelser om forsterket kundekontroll overfor kunder som er «politisk eksponerte personer». Dette er personer som innehar høytstående offentlige verv (for eksempel medlemmer av regjering, nasjonalforsamling, høyesterett) i annen stat enn Norge. Overfor slike personer, samt overfor deres nære familie og kjente nære medarbeidere, skal de rapporteringspliktige blant annet påse at det hentes samtykke fra overordnet nivå hos den rapporteringspliktige før etablering av kundeforhold, og treffe egnede tiltak for å fastslå opprinnelsen til kundens formue og kapitalen som inngår i kundeforholdet eller transaksjonen. I tråd med utvalgets forslag mener departementet at personer med høytstående offentlige verv i Norge ikke anses som «politisk eksponerte personer». Disse vil imidlertid bli omfattet av tilsvarende regelverk i utlandet, blant annet i andre EØS-stater og FATF-stater. Bakgrunnen for at «politisk eksponerte personer» internasjonalt har blitt utpekt som potensielle høyrisiko-tilfelle med hensyn til hvitvasking er erfaringer med at makthavere fra stater med utstrakt korrupsjon mv. har plassert store midler i vestlige finansinstitusjoner.

For å se eksempel på skjema for denne utvidede kundekontrollen, klikk her.