Home » Finansleksikon » P » Pant

Pant

Kan være underpant, håndpant, nøkkelpant, pant i fast eiendom, pant i registrerte skip.

Næremre forklart. Fast gjeld eller pantegjeld er gjeld som er sikret i bedriftens anleggsmidler og som har en løpetid på mer enn ett år.

Fast gjeld må ikke forveksles med fast rente, hvor en har bundet renten for en viss periode (3, 5 eller 10 år), men hvor låneterminene løper over flere år.

Selve låneterminen som forfaller innenfor det enkelte regnskapsåret er ansett som kortisig gjeld, mens hovedtol (gjenstående lån) er ansett som fast gjeld eller pantegjeld.

I dag brukes pantegjeld som betegnelse på gjeld som har lengre løpetid enn ett år, for slik å angi at gjelden er sikret med panterett i eiendelen som er brukt som sikkerhet ved opptak av lånet.