Home » Finansleksikon » Ø » Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er et paraplybegrep for en rekke lovbrudd. Det er profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås innenfor, eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er – eller utgir seg for å være – lovlig.

Den økonomiske kriminaliteten stiller samfunnet overfor store utfordringer og er en vedvarende trussel mot grunnleggende verdier som den norske velferdsstaten er tuftet på. Det forekommer at økonomisk kriminalitet rammer enkeltindivider direkte, men oftest er det selskapsinteresser eller ideelle eller offentlige interesser – det vil si oss alle – som blir skadelidende.

Eksempler på økonomisk kriminalitet er skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på konkurranselovgivningen, korrupsjon, konkurskriminalitet, økonomisk utroskap, bedrageri og underslag, brudd på regnskapsbestemmelser, piratkopiering, misbruk av offentlige støtteordninger, fiskerikriminalitet, innsidehandel og kursmanipulasjon. Ved alvorlig profittmotivert kriminalitet vil det som regel oppstå behov for hvitvasking av utbyttet. Derfor regnes slike handlinger vanligvis som en egen form for økonomisk kriminalitet.

Korrupsjon Med korrupsjon siktes det vanligvis til å gi eller ta imot bestikkelser for å påvirke en avgjørelse eller handling. Korrupsjon utgjør en trussel mot rettsstaten, demokratiet, menneskerettighetene og sosial rettferdighet, og kan også hindre økonomisk utvikling og virke konkurransevridende.

Hvitvasking Hvitvasking er handlinger som er egnet til å skjule den ulovlige opprinnelsen til penger eller annet som er – eller stammer fra – utbytte av straffbare handlinger. Resultatet av det som blir ansett som en vellykket hvitvaskingsprosess, er at utbytte i form av f.eks penger, kan bli brukt uten at det vekker mistanke.

En effektiv bekjempelse av hvitvasking kan bidra til å forebygge profittmotivert kriminalitet: Hvis det blir vanskelig å hvitvaske utbyttet, blir det mindre attraktivt å begå denne type kriminalitet.