Home » Finansleksikon » O » OTP

OTP

Innføring av obligatorisk tjenestepensjon er et viktig bidrag i arbeidet for en trygg pensjon for alle, og vil sikre alderspensjonsopptjening i tillegg til folketrygden for de fleste arbeidstakere. Minimumskravet er at arbeidsgiver skal sette av 2 prosent av arbeidstakers lønn mellom 1G og 12G til oppsparing av pensjon.

All pensjon som innbetales går til den ansattes egen pensjonskonto. Det vil si at pengene ikke er bedriftens eiendom, men den ansattes. Allikevel kan ikke den ansatte disponere pengene før fylte 67 år.

Hva skjer ved ny jobb?

Så lenge man har arbeidet i bedriften i mer enn et år, vil arbeidstaker kunne ta med seg sin opptjente tjenestepensjon videre til sin nye arbeidsgiver. Det har ingen betydning hvis den nye arbeidsgiveren har en annen pensjonsforvalter. Har man arbeidet i bedriften mindre enn et år vil de innbetalte pengene gå tilbake til bedriften.

Som et bevis på hvor mye man har opptjent får man et pensjonskapitalbevis (fripolise).

Også ved konkurs vil hver enkelt ansatt få utstedt en fripolise som beviser hvor mye man har opptjent i tjenestepensjon.

Hva skjer ved dødsfall?

Ved dødsfall vil vanlige arveregler gjelde. Det vil si at ektefelle og barn vil arve den oppsparte tjenestepensjonen.

Hva hvis man er arbeidsledig?

Arbeidsledige er ikke omfattet av obligatoriske tjenestepensjon, men har mulighet til å spare på egenhånd ved å sette inn penger på sin tjenestepensjonskonto.

Inkluderes deltidsansatte?

Deltidsansatte som har en stillingsprosent som er mer enn 20 prosent skal også inkluderes i ordningen. Reglene gir imidlertid deltidsansatte en forholdsmessig høyere utbetalt tjenestepensjon enn hva lønnen skulle tilsi. Dessuten skal det betales innskudd selv om den deltidsansatte ikke tjener mer enn 1G, så lenge kravet om mer enn 20 prosent stilling er oppfylt.

Hvor mye utbetales i pensjon?

Den enkeltes pensjon avhenger av tidligere lønn og avkastning på tjenestepensjonen. Mange forvaltere gir den enkelte selv mulighet til å velge hvordan tjenestepensjonen skal forvaltes, og kan blant annet velge å sette hele eller deler av tjenestepensjonen i fond.

Utbetalingen skjer etter fylte 67 år i minimum 10 år. Utbetalt pensjon vil bli beskattet som pensjonsinntekt.

Bedriften dekker kostnadene.

Det har vært stor diskusjon om arbeidsgiver eller arbeidstaker skal ta kostnadene for administrasjon av tjenestepensjonen, og pr i dag er det arbeidsgiver som dekker adminstrasjons- og forvaltningskostnadene forbundet med OTP. Dessuten må arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift av innskuddet. Samtidig får bedriften fullt inntektsfradrag for innskudd og kostnader.

I tillegg skal bedriften betale en premie til innskuddsfritak ved uførhet fra 1.1.2007. Dette sikrer at arbeidstakeren fortsatt får innbetalt innskudd til sin pensjonskonto ved uførhet.

Hvordan skal innskuddet beregnes?

Innskuddet beregnes ved å ta 2 prosent av arbeidstakers lønn minus 1G. For en som tjener 300 000 kr, vil altså tjenestepensjonen bli (300 000 – 60 699)*2% = 4 800 kr.

For deltidsansatte tar man utgangspunkt i innskuddet for heltidsansatte, for så å ta stillingsprosenten av dette. Fra eksemplet over vil en som arbeider 20% få utbetalt (4 800*20%) = 960 kr. Dette selv om 20% av 300 000 kr er mindre enn 1G som er 60 699 kr.

De øvre grenser for innskudd er 5 prosent av lønn mellom 1 G og 6 G og 8 prosent av lønn mellom 6 G og 12 G.

De ansatte er fritatt for å lønnsinnberette både innbetalinger og avkastning.