Home » Finansleksikon » O » Oslo Span

Oslo Span

NOS (Norsk Oppgjørssentral) benytter i dag et system kalt OSLO SPAN , som er et risikobasert beregningssystem for verdipapirporteføljer. Både beregning av marginkrav og sikkerhetsstillelse skjer på sluttkundenivå, d v s at kunden selv er ansvarlig for å stille den sikkerhet som er beregnet av NOS, ved pantsettelse av finansielle instrumenter og/eller ved innbetaling av kontanter på depotkonti. Clearingmedlemmet som representerer sluttkunden, er solidarisk ansvarlig med kunden overfor NOS for at kunden stiller sikkerhet og oppfyller alle andre oppgjørsforpliktelser etter kontraktene.