Home » Finansleksikon » O » Oppgjørssentral

Oppgjørssentral

Trer inn som part eller på annen måte garanterer for oppfyllelse av avtaler som gjelder handel med finansielle instrumenter. Oppgjørssentralen blir den juridiske motparten til de opprinnelige partene i handelen. I Norge har NOS Clearing ASA og Nord Pool Clearing ASA konsesjon som oppgjørssentraler og er underlagt tilsyn av Kredittilsynet.